Così fan tutte

Przed nami! Filmy Kina Świt Data rozpoczęcia: 26.04 godz.: 18.45 Miejsce: Kino Świt
www cosi

Zapra­szamy na trans­mi­sję opery buffa w dwóch aktach Così fan tutte ossia la scu­ola degli amanti (Tak czy­nią wszyst­kie albo Szkoła kochanków).

To jedno z naj­lep­szych dzieł sce­nicz­nych genial­nego kla­syka wie­deń­skiego, a jed­no­cze­śnie apo­te­oza opery komicz­nej. Pro­ble­mem jest tylko to, że zakoń­cze­nie Così fan tutte nie należy do naj­za­baw­niej­szych: ujaw­nia bowiem pewną istotną sła­bość głów­nych boha­te­rów – zdradę. Dwaj przy­ja­ciele posta­no­wili wysta­wić na próbę wier­ność swo­ich uko­cha­nych. W orien­tal­nych prze­bra­niach zaczy­nają zaloty – każdy do narze­czo­nej dru­giego. Panie, po krót­kim opo­rze, ule­gają ich wdzię­kom, bo – podobno – tak czy­nią wszyst­kie. Pano­wie też nie pozo­stają bez winy.

Czy­taj więcej…

Karol, który został świętym

Dzisiaj! Filmy Kina Świt Miejsce: Kino Świt
karol

Pierw­szy film dla dzieci o Janie Pawle II, który w przy­stęp­nej i atrak­cyj­nej for­mule kina fami­lij­nego, łącząc ani­ma­cję, mate­riały archi­walne i kino aktor­skie, opo­wiada o dzie­ciń­stwie i mło­do­ści Ojca Świętego…

Czy­taj więcej…

Kochanie, chyba cię zabiłem

Dzisiaj! Filmy Kina Świt Miejsce: Kino Świt
kochanie, chyba

Śled­czy Wierz­bow­ski – samo­zwań­czy twar­dziel i naśla­dowca Brud­nego Harry’ego, dopro­wa­dza do zała­ma­nia ner­wo­wego kolej­nego part­nera, do reszty wyczer­pu­jąc cier­pli­wość szefa…

Czy­taj więcej…

DKF Puls

Dzisiaj! Filmy Kina Świt Data rozpoczęcia: 24.04 godz.: 20.00 Miejsce: Kino Świt
wwwdkf_ kwiecień

Kino Świt i Dys­ku­syjny Klub Fil­mowy Puls zapra­szają na kwiet­niowe pro­jek­cje obra­zów spoza repertuaru.

Czy­taj więcej…

Zemsta nietoperza

Przed nami! Spektakle Data rozpoczęcia: 11.05 godz.: 16.00 Miejsce: Sala widowiskowa
Zemsta nietoperza

W ramach Majo­wego Bzika Miło­snego 2014 zapra­szamy na ope­retkę Johanna Straussa Zemsta nie­to­pe­rza.

Czy­taj więcej…

Hrabi

Przed nami! Aktualności Data rozpoczęcia: 15.05 godz.: 18.00 Miejsce: Sala widowiskowa
KABAREThrabi

Zapra­szamy na występ kaba­retu Hrabi w pro­gra­mie Tak, że o! „Można naćkać instru­men­tów muzycz­nych, sce­no­gra­fii, dymów i świa­teł, fajer­wer­kiem brzdęk­nąć, wąsy dokleić, kostiumy osza­ła­mia­jące przy­tasz­czyć, a mimo to widzów nie ogłuszyć…

Czy­taj więcej…

Filmowy Klub Seniora

Przed nami! Filmy Kina Świt Data rozpoczęcia: 16.05 godz.: 14.00 Miejsce: Kino Świt
www. seniorzy maj

Zapra­szamy na pro­jek­cję spoza reper­tu­aru –melo­dra­mat Imi­grantka. Jest rok 1921. Dwie młode Polki, sio­stry – Ewa i Magda wyru­szają do Ame­ryki w poszu­ki­wa­niu lep­szego życia…

Czy­taj więcej…

Krakowski Salon Poezji

Spektakle Data rozpoczęcia: 23.05 godz.: 17.00 Miejsce: hol kina Świt
BZIK14salon

W ramach Majo­wego Bzika Miło­snego, W 180. rocz­nicę pierw­szego wyda­nia eposu Pan Tade­usz Adama Mic­kie­wi­cza zapra­szamy na Kra­kow­ski Salon Poezji, pt. Pomię­dzy Zosią a Teli­meną. Miłość w Panu Tade­uszu Adama Mic­kie­wi­cza

Czy­taj więcej…

Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Operowy

Przed nami! Aktualności Data rozpoczęcia: 17.07 Miejsce: Sala widowiskowa
www.kurs operowy

W dniach 19–27 lipca zapra­szamy na Mię­dzy­na­ro­dowy Mistrzow­ski Kurs Ope­rowy pod hono­ro­wym patro­na­tem Bur­mi­strza Mia­sta Czechowic–Dziedzic. Pro­wa­dzą­cym będzie Vla­di­mir Kuzmenko.

Czy­taj więcej…

Dofinansowanie

www.minister

Infor­mu­jemy, że Mini­ster Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego Pan Bog­dan Zdro­jew­ski, w ramach pro­gramu Wyda­rze­nie arty­styczne prio­ry­tet muzyka, przy­znał dofinansowanie…

Czy­taj więcej…

Wyróżnienie MDK

indeks

Miej­ski Dom Kul­tury, repre­zen­to­wany przez dyrek­tora p. Bole­sława Folka, zna­lazł się w gro­nie trzy­stu wyróż­nio­nych (spo­śród tysięcy insty­tu­cji) zapro­sze­niem do udziału w pierw­szym Nie­Kin­gre­sie Ani­ma­to­rów Kultury.

Czy­taj więcej…

Jola Fasola

Trwa! Zajęcia MDK Data rozpoczęcia: 12.03 godz.: 16.00 Miejsce: Sala widowiskowa
jola fasola plakat_ZAJECIA_do sprawdzenia

Zapra­szamy dzieci na zaję­cia rytmiczno-słuchowe, naukę śpiewu, tańca, gry na instrumentach.

Czy­taj więcej…