Meandry ludzkiego ciała i umysłu

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 25.01 godz.: 19.30 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Piotra Krasnego, pt. Tworzyć, odtwarzać, działać. Ręka Boga, artysty, wodza w sztuce.

 

Zapra­szamy ser­decz­nie na kolejne spo­tka­nie z cyklu Mean­dry ludz­kiego ciała i umy­słu. Celem pro­po­no­wa­nej serii wykła­dów jest zgłę­bie­nie taj­ni­ków ludz­kiego funk­cjo­no­wa­nia w aspek­cie biologicznym, społecznym i kulturowym.

dr Piotr Krasny
prof. dr hab. Piotr Krasny

Absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 uzyskał tytuł doktora, a w 2004 habilitował się. Od 2008 roku dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora belwederskiego. Interesuje się głównie dziejami sztuki nowożytnej na ziemiach polskich oraz sztuką środowiska lwowskiego w wiekach XVII, XVIII i XIX.

Za pracę naukową uhonorowany został Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską (1995), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2004), a także Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca za publikację Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1594-1914 (maj 2004).

Ważniejsze publikacje książkowe: „Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej pisarzy kościelnych epoki nowożytnej”,„Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego”.

Artykuły: „Renesansowy kościół w Dobromilu i jego związki z architekturą mazowiecką” oraz „Przyczynek do biografii Jana de Witte.”