Kultura a natura, czyli człowiek wśród istnień żywych

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 25.04 godz.: 19.00 Miejsce: Piwnica Muz

W pią­tek, 25 kwietnia, zapraszamy na wykład dr Moniki Miczki-Pajestki, pt. Problem z naturą w ponowoczesnym oglądzie rzeczywistości. Czy człowiek/cyberczłowiek jest bliżej techniki czy natury?

W tym sezonie przedmiotem zainteresowania jest człowiek w relacji do natury, przyrody, innych niż on istnień żyjących na Ziemi. Goście prezentują zmiany w podejściu do tematu na przestrzeni dziejów, funkcjonowanie roślin, zwierząt i minerałów w językach, mitach oraz wierzeniach świata, rośliny wykorzystywane w tradycjach leczniczych naszego regionu i Polski oraz wiele innych interesujących zagadnień. Wszystko w celu pogłębienia zrozumienia człowieka i kultury, ponieważ to, jak odnosimy się do siebie nawzajem oraz innych elementów otaczającej nas przestrzeni: do środowiska, zależnych od nas istot, współmieszkańców planety, która nas zrodziła, tak wiele mówi o nas samych. Samoświadomość, a także rozumienie naszego miejsca na Ziemi, wraz z wymaganiami współczesnej ekologii czy najnowszymi osiągnięciami biologii, geografii i wielu innych, nieanalizowanych dotąd dziedzin, stanie się przedmiotem rozważań i dyskusji w kolejnym już roku spotkań.

dr Monika Miczka-Pajestka
dr Monika Miczka-Pajestka

Dr Monika Miczka-Pajestka koń­czyła stu­dia na Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w zakre­sie kul­tu­ro­znaw­stwa ze spe­cja­li­za­cją teatro­lo­giczną, a także stu­dia na Wydziale Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w zakre­sie filo­zo­fii. Na tym samym Wydziale Nauk Spo­łecz­nych ukoń­czyła stu­dia dok­to­ranc­kie z filo­zo­fii. Adiunkt w Kate­drze Peda­go­giki i Psy­cho­lo­gii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Aka­de­mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.Zajmuje się pro­ble­ma­tyką pono­wo­cze­snych prze­mian, post­mo­der­ni­stycz­nego spo­sobu myśle­nia, kwe­stiami pod­miotu i pod­mio­to­wo­ści, a także wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści i inter­kul­tu­ro­wo­ści. Inte­re­suje się rów­nież zagad­nie­niami odbioru i odbiorcy, naj­now­szymi nur­tami w teatrze róż­nych kul­tur oraz pro­ble­ma­tyką rozu­mie­nia innych kultur.Wybrane publi­ka­cje książ­kowe: mono­gra­fia „Pod­mio­to­wość czło­wieka w per­spek­ty­wie nowo­cze­snej techniki.”Artykuły: „Obraz prze­mian spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego a pono­wo­cze­sny i post­mo­der­ni­styczny spo­sób myśle­nia o świe­cie i czło­wieku”, czy „Pod­miot i jego cyfrowa egzystencja”.