Człowiek – Ziemia – Wszechświat

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 10.10 godz.: 19.00 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na pierwszy wykład z nowego cyklu Człowiek – Ziemia – Wszechświat. Już w piątek dr Monika Miczka-Pajestka przybliży temat ‚ O ĸoσμoϛ w myśli starożytnych Greków. 

rp_m-miczka-pajestka.jpgDr Monika Miczka-Pajestka koń­czyła stu­dia na Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w zakre­sie kul­tu­ro­znaw­stwa ze spe­cja­li­za­cją teatro­lo­giczną, a także stu­dia na Wydziale Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w zakre­sie filo­zo­fii. Na tym samym Wydziale Nauk Spo­łecz­nych ukoń­czyła stu­dia dok­to­ranc­kie z filo­zo­fii. Adiunkt w Kate­drze Peda­go­giki i Psy­cho­lo­gii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Aka­de­mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.Zajmuje się pro­ble­ma­tyką pono­wo­cze­snych prze­mian, post­mo­der­ni­stycz­nego spo­sobu myśle­nia, kwe­stiami pod­miotu i pod­mio­to­wo­ści, a także wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści i inter­kul­tu­ro­wo­ści. Inte­re­suje się rów­nież zagad­nie­niami odbioru i odbiorcy, naj­now­szymi nur­tami w teatrze róż­nych kul­tur oraz pro­ble­ma­tyką rozu­mie­nia innych kultur.Wybrane publi­ka­cje książ­kowe: mono­gra­fia „Pod­mio­to­wość czło­wieka w per­spek­ty­wie nowo­cze­snej techniki.”Artykuły: „Obraz prze­mian spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego a pono­wo­cze­sny i post­mo­der­ni­styczny spo­sób myśle­nia o świe­cie i czło­wieku”, czy „Pod­miot i jego cyfrowa egzystencja”.