LGD Ziemia Bielska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska powstało ze wspólnej inicjatywy oddolnej 3 sektorów: publicznego (gminy powiatu, Powiat Bielski), społecznego (organizacje pozarządowe, osoby fizyczne) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy).


ziemia bielskaStowarzyszenie działa w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i należy do grupy tzw. „stowarzyszeń specjalnych” nadzorowanych przez Marszałka Województwa Śląskiego. LGD swoim zasięgiem obejmuje 8 gmin powiatu bielskiego: Bestwinę, Czechowice-Dziedzice (sołectwa: Bronów, Zabrzeg, Ligota), Jasienicę, Jaworze, Kozy, Porąbkę, Wilamowice, Wilkowice. W celu realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD Ziemia Bielska opracowała Lokalną Strategię Rozwoju, która zawiera m.in. charakterystykę obszaru działania, jego zasoby, misję oraz cele i przedsięwzięcia. LGD pełni funkcję instytucji pośredniczącej pomiędzy beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim oraz agencją płatniczą, czyli Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zadaniem LGD jest ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków i przekazywanie ich do oceny Radzie Stowarzyszenia, a następnie dostarczanie wyników oceny oraz list rankingowych właściwym organom (UM i ARiMR), a także udzielanie wszelkich potrzebnych informacji dotyczących wniosków.
Misją Stowarzyszenia jest wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności obszaru dla przyjezdnych i turystów poprzez wykorzystanie bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego pogranicza Małopolski i Śląska Cieszyńskiego. Stowarzyszenia wspiera mieszkańców w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów pobudzających rozwój obszarów wiejskich w ramach następujących działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty. Ponadto LGD Ziemia Bielska swoje cele realizuje poprzez wdrażanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki.

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, który ma formę niezamkniętego pierścienia wokół miasta Bielsko-Biała, obejmuje południową część województwa śląskiego i leży w całości na terenie powiatu bielskiego, w obrębie międzynarodowych szlaków komunikacyjnych i transportowych. Powierzchnia obszaru LGD Ziemia Bielska wynosi 368 km² i stanowi ponad 80% całego powiatu bielskiego.