Studio Tańca i Ruchu

Joga

Zajęcia jogi adresowane są do osób dorosłych i starszej młodzieży. Praktykę jogi można rozpocząć na kursie dla osób początkujących, gdzie poznajemy podstawowe asany (czyli pozycje ciała), a także sekwencje ruchów (cykl „powitania słońca”). W ciągu trzech-czterech miesięcy nasze ciało uczy się pozycji, budujemy kondycję i po tym okresie można już dołączyć do grupy ogólnej.
Osoby mniej sprawne, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych, zapraszamy na godzinne zajęcia jogi relaksacyjnej, gdzie uczymy się jogicznego oddechu (pranajama), medytacji i głębokiego relaksu, a także łagodnie (zwykle w leżeniu) rozciągamy ciało.

Więcej informacji pod nr 501 570 806 lub na www.jogaczechowice.pl

 • Zajęcia:
 • poniedziałki 18:30-19.50 joga dla początkujących, 20:00-21.30 joga ogólna
 • czwartki 19:00-20.20 joga rozciąganie I gr., 20.30-21:50 joga rozciąganie II gr.
 • Mażoretki

  Zespół mażoretek prowadzony przez Katarinę Kubiczkową, opiekuna i choreografa takich grup jak np. Dixi, Mini Dixi, Baby Dixi – wielokrotnych mistrzyń Republiki Czeskiej, mistrzyń Europy.

  Historia mażoretek liczy już ponad dwieście lat i wywodzi się z Francji. Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, żonglując i podrzucając przy tym pałeczki mażoretkowe (tzw. batony). Mażoretki spełniają nie tylko funkcję widowiskowego dodatku, ale przy pomocy wykonywanych gestów sygnalizują orkiestrze zbliżający się zakręt, zakończenie utworu, zmianę rytmu.

  Stroje mażoretek, cechujące się dużą różnorodnością i podlegające przynajmniej częściowo trendom w modzie, są jedynymi uniformami organizacyjnymi, które nie są skodyfikowane regulaminami, niemniej jednak stosowane są konsultacje przy wykorzystywaniu symboliki organizacji i respektowane są pewne ogólne zalecenia dotyczące regulaminu umundurowania.

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy od września

  Studio Tańca Show Dance

  Jeśli lubisz tańczyć, chcesz poznać różne style – street dance, taniec współczesny, modern jazz i inne – chcesz tańczyć jak uczestnicy You Can Dance przyjdź do nas!

  Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 roku życia.

   

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy od września

  Szkraby 3 i 4-latki

  Zapra­szamy na zaję­cia dzieci, które już od naj­młod­szych lat prze­ja­wiają potrzebę kon­taktu z muzyką, odczu­wają ją w natu­ralny spo­sób i wyra­żają ruchem.

  Dzieci spo­ty­kają się w gru­pach liczą­cych do 10 osób, a zaję­cia trwają 55 minut. W ich trak­cie dzieci śpie­wają, tań­czą, bawią się, grają na pro­stych instru­men­tach, uczą się pro­stych rymo­wa­nek, wier­szy­ków, insce­ni­za­cji muzyczno-ruchowych.
  Wszyst­kie te zabawy i ćwi­cze­nia pro­wa­dzą do jed­nego celu – wspól­nego występu (w czerwcu) na sce­nie wido­wi­sko­wej MDK. Umie­jęt­no­ści dzieci podzi­wia wtedy licz­nie zgro­ma­dzona publicz­ność. To wła­śnie z grupy 3 i 4 lat­ków zostają wyło­nieni mali woka­li­ści zde­cy­do­wani zaśpie­wać pio­senkę do mikrofonu.

  Jeżeli dziecko nie może być obecne na zaję­ciach ma moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w spo­tka­niu innej grupy.

  Zaję­cia pro­wa­dzi Joanna Distel – peda­gog przed­szkolny, wcze­snosz­kolny, instruk­tor i cho­re­ograf tańca.

  Szczegółowe informacje pod nr 784 799 139

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy:
  • 4 września: 16:30
 • 7 września: 17:00
 • Szkraby 5-latki

  Zapra­szamy na zaję­cia adre­so­wane do dzieci, które już od naj­młod­szych lat prze­ja­wiają potrzebę kon­taktu z muzyką, odczu­wają ją w natu­ralny spo­sób i wyra­żają ruchem.

  Dzieci spo­ty­kają się w gru­pach liczą­cych do 10 osób, a zaję­cia trwają 55 minut. W ich trak­cie zajęć dzieci śpie­wają, tań­czą, bawią się, grają na pro­stych instru­men­tach, uczą się pro­stych rymo­wa­nek, wier­szy­ków, insce­ni­za­cji muzyczno-ruchowych i trud­niej­szych ukła­dów tanecz­nych. Wszyst­kie te zabawy i ćwi­cze­nia pro­wa­dzą do jed­nego celu – wspól­nego występu na sce­nie wido­wi­sko­wej przed licz­nie zgro­ma­dzoną publicz­no­ścią. Pię­cio­latki dwu­krot­nie pre­zen­tują swoje umie­jęt­no­ści (w maju na Gali MDK i w czerwcu — pod­czas samo­dziel­nego pro­gramu).
  Układy tej grupy wie­ko­wej zostaną w tym roku wzbo­ga­cone o kroki pod­sta­wowe tań­ców laty­no­ame­ry­kań­skich (samba i cha-cha).

  Jeżeli dziecko nie może być obecne na zaję­ciach ma moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w spo­tka­niu innej grupy.
  Zaję­cia pro­wa­dzi Joanna Distel – peda­gog przed­szkolny, wcze­snosz­kolny, instruk­tor i cho­re­ograf tańca.

  Szczegółowe informacje pod nr 784 799 139

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy:
  • 4 września: 17:30
 • 7 września: 18:00
 • Jola Fasola

  Po waka­cyj­nym cyklu spo­tkań roz­po­czy­namy spo­tka­nia z muzyką. Ryt­mika, taniec, śpiew, gra na instru­men­tach per­ku­syj­nych, impro­wi­za­cja, zabawy muzyczno-ruchowe to wszystko Wasze Pocie­chy spo­tkają na tych zajęciach.

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy od września

  Taniec współczesny i balet

  Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku szkolnym (w grupach 6, 7-8 i 9-12 lat), łączenie współczesnych stylów tanecznych i baletu.

  Zajęcia te mają nauczyć dzieci podstawowych ruchów tańca klasycznego i tańca współczesnego, koordynacji ruchowej i współpracy w grupie. Spotkania zapewniają dobrą, ciekawą zabawę, zaś sam balet jest wyjątkową techniką tańca.

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy od września

  Capoeira

  Wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach.

  • piątki:
  • 16:30

  Taniec towarzyski i weselny dla początkujących

  Taniec weselny to taniec użytkowy tańczony w parach. W odróżnieniu od tańca towarzyskiego nie jest ściśle sformalizowany. Wykorzystywane są w nim figury i kroki pochodzące z różnych stylów tanecznych, z tańca towarzyskiego, disco, tańca nowoczesnego. Na pierwszym miejscu stawia się w nim dobrą zabawę.

  Na zajęcia tego kursu zapraszamy narzeczonych, przyszłych gości weselnych, uczestników zabaw, dyskotek, studniówek, balów sylwestrowych i tych którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności taneczne.
  Program kursu zawiera naukę najbardziej popularnych tańców użytkowych: disco-samby, 2 na 1 (disco-fox), polki, bluesa, cha-cha … oraz przykładową choreografię walca angielskiego lub wiedeńskiego.
  W czasie zajęć uczymy jak zachować prawidłową postawę, znaleźć rytm w melodiach szybszych i wolniejszych oraz poznajemy sekrety prowadzenia, tak aby każdy z uczestników naszych zajęć był w stanie opanować realizowany materiał i w przyszłości zabłysnąć na parkiecie.
  Taniec towarzyski
  Uczestnicy kursu tańca towarzyskiego systematycznie ćwiczą kroki podstawowe i figury tańców towarzyskich zawarte w Światowym Programie Tanecznym. W trakcie zajęć uczestnicy poznają tańce standardowe (walc angielski, walc wiedeński, tango, fokstrot, quickstep) oraz latynoamerykańskie (cha-cha, rumba, samba, jive).
  Zajęcia prowadzi pedagog, instruktor choreograf tańca.
  Szczegółowe informacje pod nr 784 799 139
  • czwartki:
  • 19.15

  Studio Umysłu

  Koło Badaczy Kultury

  Spotkania z dr Agnieszką Przybyłą-Dumin –  Czas różnych kultur.

  Koło Badaczy Kultury zaprasza młodzież gimnazjalną, licealną, studentów oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat rzeczywistości kulturowej i mechanizmów władających człowiekiem. W ofercie ponadto: współuczestnictwo w Festiwalu Kultur Świata, etnograficznych badaniach terenowych oraz powstawaniu kolejnego tomu książki pt. Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego.

  W tym roku podczas spotkań Koła Badaczy Kultury podjęte zostaną następujące zagadnienia:
  – koncepcja czasu w różnych kulturach,
  – sposoby mierzenia czasu,
  – wyobrażenia związane z przyrodą i porami roku,
  – święta i obrzędowość,
  – mity oraz magia.

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy od października

  Warsztaty literackie

  Spotkania z Mirosławem Bochenkiem, poetą, felietonistą, autorem tekstów piosenek, współzałożycielem oddziału katowickiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

  • Informacji udziela sekretariat MDK

  Kultura Żywego Słowa – zajęcia logopedyczne

  Zajęcia logopedyczne.Celem proponowanych zajęć jest nauka budowania poprawnych i swobodnych wypowiedzi.

  Każdy z nas codziennie znajduje się w sytuacjach wymagających komunikacji werbalnej. Często musimy również wypowiadać się publiczne. Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które chcą udoskonalić swoją wymowę, zapoznać się z zasadami prawidłowego akcentowania, podstawami retoryki, pracą nad aparatem oddechowym, nauczyć się panowania nad głosem i wykorzystywania zasad komunikacji pozawerbalnej w życiu codziennym.
  Zajęcia przygotowują uczniów do swobodnego wypowiadania się, np. podczas odpowiedzi ustnych, akademii szkolnych – w tym poprawnej recytacji wierszy. Dorosłym opanowanie sfery posługiwania się słowem ułatwi relacje interpersonalne w pracy, poprawi komunikację z pracownikami, pozwoli na jasne przekazywanie myśli podczas wystąpień publicznych – a wszyscy wiemy jakie to stresujące…
  Swobodna, piękna mowa jest podstawą w nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych kontaktów z innymi.
  Zapraszamy na zajęcia indywidualne prowadzone przez polonistę-logopedę.
  Tel. 660 349 029
  • Logopedyczne
  • zajęcia indywidualne

  Szkółka szachowa

  „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.” Paul Morphy.

  Szachy pomagają dziecku rozwijać: logiczne myślenie, pamięć i koncentrację, konsekwencję i wytrwałość w działaniu, zainteresowania. Zajęcia prowadzi instruktor szachowy Kazimierz Polok.

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy od września

  Studio Teatralno-Muzyczne

  Zajęcia wokalno-aktorskie

  Proponujemy zajęcia w zakresie śpiewu solowego – zarówno klasycznego, jak i rozrywkowego. Naukę poprawnej emisji głosu oraz dotyczącą higieny głosu. Zajęcia teatralne, w tym przygotowanie do konkursów, egzaminów do szkół artystycznych, egzaminów praktycznych w zakresie śpiewu i recytacji.
  Śpiew daje radość i możliwość tworzenia oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, dzielenia się talentem i szansę na naukę w szkołach artystycznych.

  Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

  Szczegóły i zapisy pod nr tel. 601 905 334.

  • Zajęcia indywidualne i grupowe

  Ognisko muzyczne – lekcje gry na gitarze

  Zajęcia pro­wa­dzone są indy­wi­du­al­nie. Ucznio­wie poznają taj­niki gry na tym instrumencie zarówno w tech­nice gry kla­sycz­nej jak i akor­dami. Mogą zapre­zen­to­wać swoje umie­jęt­no­ści na koncertach orga­ni­zo­wa­nych przez MDK.

  Każdy z nich ma także moż­li­wość wyboru nauki gry na gita­rze kla­sycz­nej lub elek­trycz­nej. Wszech­stronny dobór reper­tu­aru od kla­syki do muzyki roc­ko­wej kształ­tuje i roz­wija zain­te­re­so­wa­nia młodzieży.

  • Zajęcia indywidualne

  Ognisko muzyczne – pianino

  Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Uczniowie uczą się na nich grać utwory muzyki klasycznej, a także rozrywkowej. Grają solo lub w duetach, co wymaga szczególnego skupienia, koncentracji. Gra na tym wymagającym instrumencie daje możliwość wszechstronnego rozwoju muzycznego młodzieży.

  • Zajęcia indywidualne

  Czechowicki Teatr Muzyczny „Movimento”

  Grupa młodsza (7-12 lat).

  Grupa starsza (powyżej 12 lat).

  • Zajęcia indywidualne
  • Informacji udziela sekretariat MDK

  Zajęcia aktorskie

  Zajęcia przygotowujące do szkół aktorskich.

 • Zapisy w sekretariacie MDK
 • Zajęcia muzyczne

  Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży od 6 do 12 lat.

  • Informacji udziela sekretariat MDK

  Teatr „Po Pracy”

  Teatr Po Pracy został założony we wrześniu 2013 roku przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Pomysł stworzenia grupy powstał z inicjatywy instruktora teatralnego Judyty Stockiej – absolwentki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wydział w Cieszynie), animatora kultury, pedagoga i pasjonatki teatru czynnie biorącej udział w wydarzeniach kulturalno-artystycznych. Swoją pasją stara się zarazić ludzi wokół siebie, ukazując im magiczny świat teatru. Pragnie, aby każdy uczestnik podczas zajęć mógł zajrzeć w głąb własnej duszy, otworzyć się na otaczający go świat, ale przede wszystkim otworzył się przed samym sobą.
  Grupa teatralna Po Pracy to zespół zrzeszający osoby pracujące (od 20 do 60 roku życia), o różnych charakterach, poglądach i zainteresowaniach. Spotykamy się po pracy, aby badać tajemnice sztuki teatru, zgłębiać techniki aktorskie, poznać moc porocesu twórczego podczas tworzenia spektakli teatralnych, ale również zrelaksować się i odpocząć od codziennych obowiązków. W spektaklach pragniemy przekazać ciałem, mimiką i słowem określone treści, postawy i emocje, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Na warsztat bierzemy najczęściej teksty twórców teatru absurdu, groteski i teatru symbolicznego. Podczas wspólnych zajęć pracujemy nad:
  • przestrzenią i ruchem scenicznym
  • plastyką ciała
  • wyobraźnią i koncentracją
  • dykcją
  • interpretacją tekstu
  • rolą i spektaklem

  • Na nowy cykl spotkań zapraszamy od września

  Studio Obrazu i Dźwięku

  Frywolitka…

  Frywolitka czółenkowa, szydełko, decoupage, karczochy, druty, biżuteria koralikowa, bibułka.

  • Poniedziałki: 15:00

  Klub Filmowy

  W trakcie spotkań uczestnikom przybliżana jest teoria i praktyka języka filmowego oraz zasady pracy nad scenariuszem. Członkowie klubu poznają miedzy innymi: tajniki posługiwania się kamerą filmową, aparatem fotograficznym, telefonem z funkcją filmowania.

  Zajęcia prowadzi Krzysztof Tusiewicz – operator filmowy, reżyser filmów dokumentalnych, absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi.

  • Informacji udziela sekretariat MDK

  Pracownia rysunku i malarstwa

  Pracownia rysunku i malarstwa MDK to miejsce spotkań dzieci i młodzieży szkolnej (od 10 roku życia), gdzie można się nauczyć podstaw rysowania i malowania oraz poznać różne techniki plastyczne i sposoby ich wykorzystania we własnych działaniach twórczych.

  • Na nowy cykl zajęć zapraszamy od września

  Rzeźba w drewnie

  Warsztaty rzeźby w drewnie prowadzone przez Józefa Szy­pułę, laureata prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga.

  Szczegółowych informacji udziela i zapisy prowadzi sekretariat MDK.

 • Informacji udziela sekretariat MDK