Studio Tańca i Ruchu

Studio Tańca Show Dance

Jeśli lubisz tańczyć, chcesz poznać różne style – street dance, taniec współczesny, modern jazz i inne – chcesz tańczyć jak uczestnicy You Can Dance przyjdź do nas!

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 roku życia.

 

 • Grupa 6-9 lat poniedziałki 17:00
 • Grupa 6-14 lat (grupa zaawansowana) wtorki 17:00
 • Grupa 10+ wtorki 17:00
 • Grupa 10+ (zaawansowana) wtorki 18:00

Taniec współczesny i balet

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz szkolnym (w grupach wiekowych 4-5, 5-6, 6-7, 7-9, 9-12 lat).

Są to zajęcia z tańca klasycznego (baletu), oraz tańca współczesnego.

 

Zajęcia z tańca klasycznego mają na celu rozwijać muzykalność, piękno ruchu, lekkość, estetykę. Uczą pracowitości, dyscypliny, pamięci ruchowej, pracy w grupie, systematyczności, lekkości, elegancji, wrażliwości i wielu innych cech, które kształtują charakter.

 

Taniec Współczesny uczy nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem, uwalnia wszelkie emocje, pozwala na swobodę ruchu, rozbudza wyobraźnie. Rozwija świadomość własnego ciała, zwiększa poczucie przestrzeni, pozwala pokonywać bariery, wzmacnia ciało.

Informacja w sekretariacie

Szkraby 3 i 4-latki

Zapra­szamy na zaję­cia dzieci, które już od naj­młod­szych lat prze­ja­wiają potrzebę kon­taktu z muzyką, odczu­wają ją w natu­ralny spo­sób i wyra­żają ruchem.

Dzieci spo­ty­kają się w gru­pach liczą­cych do 10 osób, a zaję­cia trwają 50 minut. W ich trak­cie dzieci śpie­wają, tań­czą, bawią się, grają na pro­stych instru­men­tach, uczą się pro­stych rymo­wa­nek, wier­szy­ków, insce­ni­za­cji muzyczno-ruchowych.
Wszyst­kie te zabawy i ćwi­cze­nia pro­wa­dzą do jed­nego celu – wspól­nego występu (w czerwcu) na sce­nie wido­wi­sko­wej MDK. Umie­jęt­no­ści dzieci podzi­wia wtedy licz­nie zgro­ma­dzona publicz­ność. To wła­śnie z grupy 3 i 4 lat­ków zostają wyło­nieni mali woka­li­ści zde­cy­do­wani zaśpie­wać pio­senkę do mikrofonu.

Jeżeli dziecko nie może być obecne na zaję­ciach ma moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w spo­tka­niu innej grupy.

Zaję­cia pro­wa­dzi Joanna Distel – peda­gog przed­szkolny, wcze­snosz­kolny, instruk­tor i cho­re­ograf tańca.

Szczegółowe informacje pod nr 784 799 139

 • Poniedziałki 16:30
 • Czwartki 17:00
 • Cena 100 zł miesięcznie

Szkraby 5 i 6-latki

Zapra­szamy na zaję­cia adre­so­wane do dzieci, które już od naj­młod­szych lat prze­ja­wiają potrzebę kon­taktu z muzyką, odczu­wają ją w natu­ralny spo­sób i wyra­żają ruchem.

Dzieci spo­ty­kają się w gru­pach liczą­cych do 10 osób, a zaję­cia trwają 50 minut. W ich trak­cie zajęć dzieci śpie­wają, tań­czą, bawią się, grają na pro­stych instru­men­tach, uczą się pro­stych rymo­wa­nek, wier­szy­ków, insce­ni­za­cji muzyczno-ruchowych i trud­niej­szych ukła­dów tanecz­nych. Wszyst­kie te zabawy i ćwi­cze­nia pro­wa­dzą do jed­nego celu – wspól­nego występu na sce­nie wido­wi­sko­wej przed licz­nie zgro­ma­dzoną publicz­no­ścią. Pię­cio­latki dwu­krot­nie pre­zen­tują swoje umie­jęt­no­ści (w maju na Gali MDK i w czerwcu — pod­czas samo­dziel­nego pro­gramu).
Układy tej grupy wie­ko­wej zostaną w tym roku wzbo­ga­cone o kroki pod­sta­wowe tań­ców laty­no­ame­ry­kań­skich (samba i cha-cha).

Jeżeli dziecko nie może być obecne na zaję­ciach ma moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w spo­tka­niu innej grupy.
Zaję­cia pro­wa­dzi Joanna Distel – peda­gog przed­szkolny, wcze­snosz­kolny, instruk­tor i cho­re­ograf tańca.

Szczegółowe informacje pod nr 784 799 139

 • Poniedziałki 17:30
 • Czwartki 18:00
 • Cena 100 zł miesięcznie

Mażoretki

Zespół mażoretek (4-8 latki) prowadzony przez Iwonę Rogusińską.

Historia mażoretek liczy już ponad dwieście lat i wywodzi się z Francji. Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, żonglując i podrzucając przy tym pałeczki mażoretkowe (tzw. batony). Mażoretki spełniają nie tylko funkcję widowiskowego dodatku, ale przy pomocy wykonywanych gestów sygnalizują orkiestrze zbliżający się zakręt, zakończenie utworu, zmianę rytmu.

Stroje mażoretek, cechujące się dużą różnorodnością i podlegające przynajmniej częściowo trendom w modzie, są jedynymi uniformami organizacyjnymi, które nie są skodyfikowane regulaminami, niemniej jednak stosowane są konsultacje przy wykorzystywaniu symboliki organizacji i respektowane są pewne ogólne zalecenia dotyczące regulaminu umundurowania.

 

Cena 90 zł miesięcznie / 25 zł za pojedyncze zajęcia

 

Kierownik i trener główny zespołu: Iwona Rogusińska

Trener i choreograf grup dzieci i kadetki młodsze: Julia Kapłon

Trenerzy grup kadetki starsze i juniorki: Magdalena Rogusińska i Iwona Rogusińska

Choreograf grup kadetki starsze i juniorki: Magdalena Rogusińska

 • Grupa początkująca 6-10 lat piątki 16.30
 • Grupa początkująca 11-15 lat czwartki 16.00
 • Kadetki wtorki 17.30
 • Juniorki czwartki 17.30
 • Dzieci piątki 18.00
 • Cena 90 zł miesięcznie / 25 zł za pojedyncze zajęcia

Taniec towarzyski z elementami tańca użytkowego

Taniec użytkowy tańczony w parach. W odróżnieniu od tańca towarzyskiego nie jest ściśle sformalizowany. Wykorzystywane są w nim figury i kroki pochodzące z różnych stylów tanecznych, z tańca towarzyskiego, disco, tańca nowoczesnego. Na pierwszym miejscu stawia się w nim dobrą zabawę.

Na zajęcia tego kursu zapraszamy narzeczonych, przyszłych gości weselnych, uczestników zabaw, dyskotek, studniówek, balów sylwestrowych i tych którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności taneczne.
Program kursu zawiera naukę najbardziej popularnych tańców użytkowych: disco-samby, 2 na 1 (disco-fox), polki, bluesa, cha-cha … oraz przykładową choreografię walca angielskiego lub wiedeńskiego.
W czasie zajęć uczymy jak zachować prawidłową postawę, znaleźć rytm w melodiach szybszych i wolniejszych oraz poznajemy sekrety prowadzenia, tak aby każdy z uczestników naszych zajęć był w stanie opanować realizowany materiał i w przyszłości zabłysnąć na parkiecie.
Taniec towarzyski
Uczestnicy kursu tańca towarzyskiego systematycznie ćwiczą kroki podstawowe i figury tańców towarzyskich zawarte w Światowym Programie Tanecznym. W trakcie zajęć uczestnicy poznają tańce standardowe (walc angielski, walc wiedeński, tango, fokstrot, quickstep) oraz latynoamerykańskie (cha-cha, rumba, samba, jive).
Zajęcia prowadzi pedagog, instruktor choreograf tańca.
Szczegółowe informacje pod nr 784 799 139
 • Pierwsze zajęcia 4 stycznia 2024 19:15
 • Cena 120 zł miesięcznie

Studio Umysłu

Koło Badaczy Kultury

Spotkania z dr Agnieszką Przybyłą-Dumin –  Czas różnych kultur.

Koło Badaczy Kultury zaprasza młodzież gimnazjalną, licealną, studentów oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat rzeczywistości kulturowej i mechanizmów władających człowiekiem. W ofercie ponadto: współuczestnictwo w Festiwalu Kultur Świata, etnograficznych badaniach terenowych oraz powstawaniu kolejnego tomu książki pt. Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego.

W tym roku podczas spotkań Koła Badaczy Kultury podjęte zostaną następujące zagadnienia:
– koncepcja czasu w różnych kulturach,
– sposoby mierzenia czasu,
– wyobrażenia związane z przyrodą i porami roku,
– święta i obrzędowość,
– mity oraz magia.

 • Na nowy cykl zajęć zapraszamy od października

Warsztaty literackie

Spotkania z Mirosławem Bochenkiem, poetą, felietonistą, autorem tekstów piosenek, współzałożycielem oddziału katowickiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Izba Regionalna

Ekspozycja stała/wystawy czasowe/zajęcia edukacyjne / wykłady

Możliwość zwiedzania Izby Regionalnej po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kustosz: Jacek Cwetler, nr tel. 606 417 419.

 • Poniedziałki i piątki 12:00-20:00
 • Wtorki, środy i czwartki 8:00-16:00
 • Inne terminy zwiedzania nr tel.: 606 417 419

Studio Teatralno-Muzyczne

Czechowicki Teatr Muzyczny „Movimento”

Lekcje śpiewu klasycznego, estradowego, jazzowego, piosenki aktorskiej (zajęcia indywidualne)
Dykcja i recytacja (zajęcia indywidualne)
Podstawy gry aktorskiej (zajęcia grupowe)
Zajęcia umuzykalniające (zajęcia grupowe)
Chór i zespoły wokalne
Grupa aktorska
Zajęcia przygotowawcze do szkół teatralnych (dla zainteresowanych)
Grupa dziecięca młodsza (3-9 lat)
Grupa dziecięca starsza (10-13 lat)
Grupa młodzieżowa (14-30 lat)
Movimento plus (od 30 lat)

Czechowicki Teatr Muzyczny Movimento działa od 2005 roku, zajmując się z jednej strony amatorską działalnością wokalno-teatralną, a z drugiej przygotowując młodzież na studia artystyczne-wokalne i aktorskie.
Teatr wystawia spektakle dramatyczne, musicalowe, operowe oraz wykonuje liczne koncerty z szerokim repertuarem.
Młodzi artyści kształceni w ramach zajęć Movimento odnoszą sukcesy na licznych konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych
Członkowie CTM Movimento z powodzeniem zdają egzaminy do szkół muzycznych oraz na wyższe uczelnie muzyczne oraz teatralne. Wielu naszych absolwentów pracuje w zawodowych teatrach dramatycznych ( m. in. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatr STU w Krakowie, Teatr Śląski w Katowicach, Teatr Powszechny w Radomiu, Teatr Nowy w Krakowie) , muzycznych (musicalowych – m. in. Teatr Rozrywki w Chorzowie, Gliwicki Teatr Muzyczny) i operowych – m.in. Opera Śląska w BytomIu, Opera Krakowska, Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Lublinie, Staadsoper w Hannoverze) w Polsce oraz za granicą oraz w produkcjach telewizyjnych.
Wielu członków Movimento osiąga sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych.
Oprócz zwykłych zajęć członkowie zespołu mają okazję brać udział w kursach ze znakomitymi śpiewakami i aktorami, mają także szansę występowania na scenie u boku zawodowych artystów.

Nabór do CTM Movimento trwa przez cały rok.

 

 

Instruktorzy: Barbara Bielaczyc, Ewelina Stanclik, Rafał Majzner, 100 zł/msc.

1. Zajęcia indywidualne dla młodzieży powyżej 13 roku życia: śpiew klasyczny, śpiew rozrywkowy

2.zajęcia grupowe z chórem CTM Movimento oraz możliwość brania udziału w dodatkowych zajęciach i projektach teatralnych
 
3.Zajęcia wokalne grupowe „Grupa Dziecięca Movimento” dla dzieci od lat 4 do 12, Poniedziałki :16:30 – starsza grupa, 17:30 – młodsza grupa
 
3.Chór Moniuszko, środy o godzinie 18:00,nabór
4. Movimento Plus, nabór instruktor :Rafał Majzner
 • Zajęcia indywidualne i grupowe
 • Informacji udziela sekretariat MDK

Canetis- Pracownia Głosu

Zajęcia wokalno-aktorskie. Proponujemy zajęcia w zakresie śpiewu solowego – zarówno klasycznego, jak i rozrywkowego. Naukę poprawnej emisji głosu oraz dotyczącą higieny głosu. Zajęcia teatralne, w tym przygotowanie do konkursów.
Śpiew daje radość i możliwość tworzenia oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, dzielenia się talentem i szansę na naukę w szkołach artystycznych.

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Szczegóły i zapisy pod nr tel. 601 905 334.

 • Zajęcia indywidualne i grupowe

Ognisko muzyczne – lekcje gry na gitarze

Zajęcia pro­wa­dzone są indy­wi­du­al­nie. Ucznio­wie poznają taj­niki gry na tym instrumencie zarówno w tech­nice gry kla­sycz­nej jak i akor­dami. Mogą zapre­zen­to­wać swoje umie­jęt­no­ści na koncertach orga­ni­zo­wa­nych przez MDK.

Każdy z nich ma także moż­li­wość wyboru nauki gry na gita­rze kla­sycz­nej lub elek­trycz­nej. Wszech­stronny dobór reper­tu­aru od kla­syki do muzyki roc­ko­wej kształ­tuje i roz­wija zain­te­re­so­wa­nia młodzieży.

 • Zajęcia indywidualne

Ognisko muzyczne – pianino

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Uczniowie uczą się na nich grać utwory muzyki klasycznej, a także rozrywkowej. Grają solo lub w duetach, co wymaga szczególnego skupienia, koncentracji. Gra na tym wymagającym instrumencie daje możliwość wszechstronnego rozwoju muzycznego młodzieży.

 • Zajęcia indywidualne

Chór Mieszany im. St. Moniuszki

Idea powstania chóru zrodziła się w 1955 roku. Początkowo chór działał przy kościele NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 1958-1966 przy ZZK (Zawodowy Związek Kolejarzy), a od 1966 do 1974 przy PSS „Społem”. Od roku 1975 patronuje mu Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

Założycielem i pierwszym dyrygentem chóru był prof. Józef Świder. Od 1957 roku kolejnymi dyrygentami byli: Krystyna Świder, Jan Ludwik, Irena Trojak, Teresa Kłaptocz, Romana Knapik, Anna Matuszewska, Maria Czyż, Henryk Pisarek, Tadeusz Serafin, Bogdan Gola, Piotr Jakóbiec, Anna Szostak-Myrczek, Joanna Jaguś, Wojciech Brykalski, Halina Piłocik, mgr Dariusz Nurzyński.

Chór im.S.Moniuszki wykonuje muzykę religijną i świecką różnych epok. W ciągu 50 lat wystąpił ponad 1000 razy aktywnie udzielając się na polu upowszechniania kultury muzycznej w kraju, a także poza jego granicami.

Chór śpiewał m.in. w Niemczech, Czechach, Francji, Austrii, we Włoszech. W kraju uczestniczył w konkursach i festiwalach muzycznych, przeglądach i wieczorach kolędowych. W rodzimym mieście Czechowice-Dziedzice do dziś uczestniczy w ważnych uroczystościach uświetniając je swym śpiewem.

 • Informacja w sekretariacie

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Data, którą umownie uważa się za początek Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest kwiecień 2005. Wtedy właśnie do orkiestry przybyło pięcioro młodych osób, które rozpoczęły naukę gry na instrumentach.

Młodzież uczyła się pod kierownictwem Czesława Hałasa. Pierwszy koncert tej grupy młodych odbył się podczas dożynek w Ligocie. W efekcie powołano orkiestrę dętą przy Miejskim Domu Kultury. Dokładnie dnia 13 września 2005 roku o 17:00 rozpoczęła się pierwsza próba Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Od tamtego dnia, aż do tej pory do orkiestry przybywają nowi chętni do gry na instrumentach. Dołączają ci, którzy już potrafią grać, jak również ci, którzy dopiero chcą zacząć się uczyć.

Nabór na instrumenty:trąbka, puzon, saksofon, klarnet, flet, tuba, perkusja, euphonium.

Więcej informacji pod nr tel. 602180829.

 • Informacja w sekretariacie

Zespół Regionalny Zabrzeg

Amatorska grupa pasjonatów pielęgnujących tradycję i dziedzictwo kulturowe swojego regionu.  Historia grupy sięga roku 1969. Od tamtej pory zespół przekazuje z pokolenia na pokolenie tradycję zabrzeskiego folkloru. Wykonują tańce ludowe wywodzące się przede wszystkim  ze Śląska Cieszyńskiego, a także z innych regionów Śląska. W zespole uczestniczą dzieci i młodzież z Zabrzega, którzy regularnie spotykają się na próbach ćwicząc regionalne układy choreograficzne. Obok kultywowania i upowszechniania lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu, ważnym elementem jest także integracja młodzieży wiejskiej wokół wartości charakteryzujących ich tożsamość kulturową .

Zespół Regionalny „Zabrzeg” prowadzony jest przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach  przy dużym wsparciu mieszkańców Zabrzega zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Przyjazny Zabrzeg” oraz miejscowej rady sołeckiej. Organizacje te wspierają zakupy nowych strojów scenicznych oraz dotują wyjazdy zespołu na koncerty i zgrupowania.

Od 2015 roku opiekunem artystycznym grupy jest choreograf Dorota Siedlecka – Dominiak, która sprawuje pieczę nad doborem i przygotowaniem programu artystycznego.

Zespołowi towarzyszy kapela ludowa złożona z uczniów i nauczycieli miejscowego Ogniska Muzycznego.

Grupa bierze udział w przeglądach i regionalnych festiwalach folklorystycznych oraz występuje na gminnych imprezach kulturalnych.

 • Środy i piątki 16:00
 • Pierwsze spotkanie 27.09.2023 o 16:00

Studio Obrazu i Dźwięku

Pracownia rysunku i malarstwa

Pracownia rysunku i malarstwa MDK to miejsce spotkań dzieci i młodzieży szkolnej (od 10 roku życia), gdzie można się nauczyć podstaw rysowania i malowania oraz poznać różne techniki plastyczne i sposoby ich wykorzystania we własnych działaniach twórczych.

 • Poniedziałki 17:00
 • Pierwsze zajęcia 30.10.2023 o 17:00

Frywolitka…

Frywolitka czółenkowa, szydełko, decoupage, karczochy, druty, biżuteria koralikowa, bibułka.

 • Poniedziałki: 16:30